DTS-MENETELMÄ

Orgaaniset jätteet lannoitteeksi pikakompostoinnilla

DTS-menetelmä

DTS-menetelmän tehokkuus perustuu luonnosta eristettävien maamikrobien toimintaan. Mikrobien olosuhteet on optimoitu lämmön, hapen ja kosteuden suhteen, jolloin luonnostaan hidas kompostoituminen nopeutuu huomattavasti. Kypsä kompostimassa saadaan aikaiseksi noin vuorokaudessa.

DTS- menetelmän avulla maa- ja metsätalouden, sekä elintarviketeollisuuden sivuvirroista valmistetaan kierrätyslannoitteita ja kasvatusalustoja. Joissakin tapauksissa kyseeseen voi tulla myös poltto.  Koska menetelmä perustuu maaperämikrobien käyttöön, eikä siihen lisätä kemikaaleja, voidaan menetelmää käyttää myös luomutuotannossa.

Lopputuotteen kuiva-ainepitoisuus on yli 90%

DTS-menetelmän hyödyt

Pikakompostointi soveltuu hyvin monenlaisten orgaanisten jätejakeitten käsittelyyn. Erilaisilla esikäsittelyvaiheilla, kuten pilkonnalla tai kosteutuksella, voidaan myös parantaa jätejakeen käsiteltävyyttä. Menetelmän hyödyt jätteentuottajalle ovat erittäin merkittäviä. Riippuen jätejakeesta hyötyjen painoarvo vaihtelee.

  • Vähentää orgaanista massaa jopa 80%
  • Poistaa hajuhaitat
  • Hygienisoi ja poistaa patogeenit
  • Lopputuote on kuivaa, helposti käsiteltävää ja varastoitavaa vähentää kuljetuksen ja varastoinnin kapasiteettia
  • Mineralisoi orgaanisen jätteen ravinteet
  • Loppumassan ravinteet ovat kasveille käyttökelpoisessa muodossa
  • DTS- menetelmä on digitalisoitu, joten sitä voidaan seurata ja säätää etänä
  • Digitalisointi tuottaa materiaalia omavalvontaan
  • Etäseuranta takaa tasaisen lopputuotteen laadun

DTS esiselvitysprosessi

Kompostointiprosessi aloitetaan aina orgaanisen jätejakeen alkukartoituksella (linkki lomakkeeseen). Alkukartoituksen tarkoitus on selvittää jätejakeen soveltuvuus kompostointiin ja varmistaa, että jätejaetta on turvallista jatkojalostaa. Kartoituksessa otetaan huomioon ympäristölle ja ihmisille vaaraa aiheuttavat tekijät, mutta myös sellaiset tekijät, jotka voivat hidastaa tai ehkäistä kompostointiprosessin. Jätejakeen tasalaatuisuus ja syntyvän orgaanisen jätteen määrä selvitetään, jotta kompostointiprosessi voidaan mitoittaa oikein.

Jätteestä otetaan myös näytteet laboratoriotutkimuksia varten. Näiden analyysien avulla selvitetään tarvittavat laatua ja turvallisuutta määrittävät muuttujat, kuten patogeenit ja haitta-aineet. Analytiikka valitaan aina raaka-aineen mukaan, turhia määrityksiä ei tehdä.

Koekompostointi

Kun orgaaninen jäte on todettu turvalliseksi, tehdään koeajo pienellä, koekompostointiin tarkoitetulla laitteistolla. Koeajossa selviää, toimiiko DTS-menetelmä halutulla tavalla kyseiseen orgaaniseen jätejakeeseen.

Kun DTS-menetelmän sopivuus jätejakeen käsittelyyn on todistettu, lasketaan menetelmän kokonaistehokkuus kyseiselle jätejakeelle. Kokonaistehokkuuden perusteella selvitetään, onko kompostointi oikea vaihtoehto jätteen käsittelyyn, vai tulisiko jätejae ohjata johonkin muuhun käsittelyyn. Päätös tehdään kaikkien käytössä olevien tietojen pohjalta. Siinä huomioidaan niin ympäristölliset, taloudelliset kuin prosessiteknisetkin lähtökohdat.

Riippuen jätejakeesta, kompostoinnista syntynyttä massaa voidaan hyödyntää joko maanparannusaineena tai kierrätyslannoitteiden raaka-aineena.

Esiselvityksestä ja koekompostoinnista kirjoitetaan raportti jätteen tuottajalle. Tulosten pohjalta jätteen tuottajan on helppo verrata DTS-menetelmää muihin jätteenkäsittelymenetelmiin.