Manure - taustaa ja tuloksia

Raini Kiukkaan kehittämän mikrotermisen menetelmän mittavat mahdollisuudet ovat maataloudessa. Navettojen, sikaloiden ja kanaloiden liete- sekä kuivalanta, samoin muu maatiloilla syntyvä biojäte, ne muodostavat yhdessä kaikkialla maailmassa yhteiskunnallisen ongelman. Mikrotermisellä menetelmällä ongelma on selätettävissä

Kiukkaan johtamalla kangasalalaisella Digi Toilet Systems Oy:llä (DTS Oy) on tällä hetkellä meneillään Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmalla rahoitettu hanke, jossa on hyvin laajasti päästy testaamaan maatalouden eri jätejakeita.

Kokemukset ja tulokset ovat hyviä. Vuorokaudessa (24 h) mikroterminen menetelmä tuottaa tiloille jätteistä puhdasta ja turvallista, fosforin ja muut tärkeät kivennäisaineet sisältävää maanparannusainetta.

Tuotos on lähes hajutonta ja kuivaa multamaista ainetta, valmista joko varastoitavaksi, myytäväksi tai välittömästi takaisin peltoon levitettäväksi.

Kierrätysratkaisua ja maatalouden jätteiden käsittelypalvelua on kaivattu kipeästi maatilojen jäteongelmien ratkaisuksi. Mikroterminen menetelmä onkin otettu erittäin hyvin vastaan ja uusia yhteistyötahoja on löydetty muun muassa luomutuotannosta.

Mikrotermisessä prosessissa käytetään apuna maaperästä eristettävissä olevia mikrobeita. Niiden olosuhteet on optimoitu lämmön, kosteuden sekä hapetuksen suhteen. Ihanteellisissa olosuhteissa mikrobit pilkkovat orgaanisen jätteen hyvin nopeasti, noin vuorokaudessa.

Mikrotermiseen menetelmään liittyy säädettävä etäseuranta, jonka avulla voidaan taata sekä prosessin että lopputuotteen korkea laatu ja puhtaus.

Koetulokset kannustavia

DTS OY:ssä on tehty jo vuosia hiljaista tutkimustyötä Kiukkaan kehittämän menetelmän avulla saatujen ulostetulosteiden toimivuudesta reaaliolosuhteissa, muun muassa Kangasalla sijaitsevalla koetilalla. Kuivatetun ja puhdistetun jätejauheen uusiokäyttö maatilalla on testattu useaan kertaan.

Kuiva, puhdas, hajuton ja myrkytön, mutta ravinteikas uusioaines auttaa maaperään levitettynä kasvit aivan uuteen kukoistukseen. Siitä on lukuisia näyttöjä koekasvatusten ansiosta.

Hiilidioksidi hallitusti talteen

Eläinperäisten jätteiden käsittelyprosessin aikana tuotokset puhdistuvat kaikista vaarallisista bakteereista, mutta säilyttävät fosforin sekä muut tärkeät ravinteet ja hivenaineet. Lannoitteeksi sopivan maanparannusaineen lisäksi valmistusprosessi tuottaa hiilidioksidia, joka on johdettavissa esimerkiksi maatilojen kasvihuoneisiin.

Yliopiston kanssa yhteistyötä

Raini Kiukas ja hänen johtamansa yritys DTS Oy toimivat tiiviissä yhteistyössä Tampereen yliopiston virologian laitoksen kanssa. Yhteistyön ansiosta kyetään todentamaan muun muassa käsiteltyjen jätteiden totaalinen puhtaus eli sekin, että kaikki mahdolliset erilaisia tauteja aiheuttavat patogeenit on saatu prosessin kuluessa hävitetyiksi.

Aitoa kiertotaloutta

Suomessa muodostuu vuosittain noin 20 miljoonaa tonnia tuotantoeläinten lantaa, jonka sisältämät ravinteet ovat alihyödynnettyjä. Suurin osa lannasta levitetään edelleen pelloille lietelantana.

Ongelmaksi lanta muuttuu siinä vaiheessa, kun karjatila kasvaa ja lantaa syntyy yli maatilan oman lannoitustarpeen. Silloin lietelantaloden kapasiteetti ylittyy ja viljelijä tarvitsee lisää peltoalaa, jotta lanta saadaan kiertoon. Ongelman ymmärtää parhaiten, kun tiedostaa, että lantaa syntyy maatiloilla jopa kaksi kertaa enemmän kuin maitoa.

Lanta on käsittelemättömänäkin hyvä ravinnepitoinen maanparannusaine. Se sisältää kuitenkin sekä kuivalantana, mutta eteenkin lietelantana niin paljon vettä, että sen kuljetus maatilojen ulkopuolelle lannoitustarkoituksessa on taloudellisesti kannattamatonta.

Jotta maidontuotantoalueiden, suurkanaloiden ja -sikaloiden lanta saataisiin paremmin kiertoon, tulisi lanta saattaa sellaiseen muotoon, että sen varastointi, kuljetus ja käsittely järkevöityy ja tulee tehokkaammaksi.

Mikrotermisellä menetelmällä lannasta valmistuu uutta puhdasta ja turvallista, fosforin ja muut tärkeät kivennäisaineet sisältävää maanparannusainetta.

Maatalouden ammoniakkipäästöt, raskaan koneiston aiheuttama peltojen tiivistyminen sekä ravinteiden ohivirtaus vesistöihin ovat tavalla tai toisella käsittelemättömästä lannasta aiheutuvia ongelmia. Käsittelemätön lanta voi myös levittää sairauksia. Lisäksi siitä aiheutuu huomattavia hajuhaittoja ympäristöönsä.

Lanta eli eläinperäiset orgaaniset jätejakeet eli manure

Lanta on yleisnimitys kaikille eläinperäisille ulosteille, niin virtsalle kuin sonnallekin. Lietelannassa on mukana lisäksi eläinsuojan pesuvedet, jotka tekevät lannasta entistä juoksevampaa ja haisevampaa. Lannan laatu vaihtelee eläinlajin ja ruokinnan mukaan, mutta yleisesti ottaen kaikki lanta on hyvin ravinnepitoista.